Olga Kovrikova

Olga Kovrikova is a student at DIA